PCA INŠTITÚT ISTER - Person-Centered Approach Institute

IV. česko-slovenské sympózium PCA - Emócie v čase krízy - 16.-17.6.2011

SHEILA HAUGH, Česká republika, Veľká Británia,  Training Factory, spol. s.r.o.,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Hope as a Basis for Psychotherapy

Autorka vo svojej prezentácii kladie dôraz na terapeutove/-tkyne postoje, presvedčenia a ľudské tendencie ako je dávať a mať nádej. Považuje ich za nevyhnutnú súčasť pomáhajúceho vzťahu, v súčasnosti možno zanedbávanú kvôli kladeniu dôrazu na sledovanie efektívnosti práce, jej profesionalizácii, či rôznym politickým vplyvom. Nádej navrhuje ako inherentnú v aktualizačnej tendencii, zvažuje jej prítomnosť a význam pre zomierajúcich, ľudí so samovražednými tendenciami, či vo chvíľach „zaseknutia" v práci s klientom. Schopnosť dávať nádej v zmysle viery v to, že veci sa môžu zmeniť, môžu menej bolieť, považuje za nevyhnutnú pre prácu terapeuta.

Key words: ethical framework, therapeutic relationship, actualising tendency, hope

SHEILA HAUGH, Česká republika, Veľká Británia,  Training Factory, spol. s.r.o.,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Kindness in the Helping Relationship

Súčasné smerovanie profesionálnej prípravy odborníkov v pomáhajúcich profesiách vo Veľkej Británii vedie k získavaniu znalostí teórie, prístupov, sledovaniu politík a terapeutických výsledkov. Spolu s úzkosťou z možných podaní sťažností zo strany klientov/-tiek a disciplinárnych konaní tieto okolnosti často vedú k obrannému stiahnutiu sa profesionálov z pomáhajúcich vzťahov a k obavám prejavovať záujem, starostlivosť, osobnú zaujatosť vo vzťahu ku klientom/-tkam. Autorka proti obvyklému kladeniu dôrazu na autonómiu ako dôkazu zdravej osobnosti ponúka ako protiváhu altruizmus ako prirodzenú charakteristiku ľudských bytostí, potrebu bytia vo vzťahu s inými ľuďmi. Predpokladá, že aby sme mohli robiť svoju prácu, potrebujeme dostávať i dávať lásku, starostlivosť, láskavosť, záujem o druhých, iba vtedy môžeme byť naplno sami sebou a žiť naplno svoj život.

Key words: helping relationship, dependency, separation,  kindness

IVAN JURÁŠ, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Máme odvahu na viac slobody?

Autor vo svojom príspevku diskutuje o aplikácii slobody a jej implikácie - zodpovednosti za seba samého a voči iným - do odbornej prípravy pomáhajúcich profesií vrátane prípravy psychoterapeutov. Definuje hodnoty: osobnostný rast, sloboda, zodpovednosť, čestnosť a otvorenosť. Definuje tiež hlavné ciele vzdelávania v poradenstve a psychoterapii, ktorými sú zrelá osobnosť a profesionalita psychoterapeuta. Predostiera jednu z možných koncepcií vzdelávania v psychoterapii a poradenstve v rámci PCA, ktorej integrálnou súčasťou  sú sloboda a otvorenosť, vrátane konkrétnych oblastí vzdelávania a konkrétnych podmienok absolvovania programu. Na záver diskutuje niektoré otázky, ktoré sú predmetom kontroverzií a polemík: otvorenosť výcvikovej skupiny z hľadiska predchádzajúceho vzdelania účastníka, trvalú otvorenosť výcvikovej skupiny pre vstup nového účastníka, otvorenosť trvania výcvikového programu pre každého účastníka, otvorenosť skupiny z hľadiska prípustnosti akejkoľvek témy, vrátane zmien vzdelávacieho programu, sloboda a voľba pri získaní Certifikátu alebo Osvedčenia o absolvovaní programu.

MÁRIA KOPČÍKOVÁ, HANA CELUŠÁKOVÁ - Centrum pre rodinu  - Kvapka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Podpora procesu stávania sa rodičmi

V našom príspevku sa budeme venovať tomu, ako posilniť obraz pôrodu ako jedinečnej udalosti v živote ženy. Hovoriť o období, ktoré nasleduje po narodení dieťaťa, o úskaliach, ktoré so sebou môže prinášať, ak nemáme dostatok vzorov v rodine.

Veríme totiž, že matkami (rodičmi) sa nerodíme, stávame sa nimi a v tomto procese potrebuje rodina facilitáciu rovnako intenzívne, ako v iných (na prvý pohľad možno kritickejších) obdobiach života.

Špecifikom našej práce je jedinečnosť chvíle, v ktorej sa s budúcimi rodičmi stretávame, či už je to na kurzoch, ale hlavne priamo pri sprevádzaní (dulení) pri pôrode a pri poradenstve pri dojčení a starostlivosti o bábätko po pôrode.

Snažíme sa budúcich rodičov podporovať, sprevádzať, aby našli svoju cestu. Neistota a obavy matky, či vo svojej role nezlyháva, sa odzrkadľujú na jej vzťahu k dieťaťu, partnerskom spolužití, na atmosfére celej rodiny.

Naopak podporujúce prostredie, bezpečný vzťah obom rodičom umožňuje hlbšie pochopenie a pomenovanie svojich pocitov a potrieb, zvýšenie sebavedomia a spokojnosť so svojou novou rolou.

Title: ASSISTANCE IN THE PROCESS OF BECOMING A PARENT

In our report we will address the image of delivery as a unique occasion in the life of a woman. We will cover the period, which begins after the birth of a child, discuss the possible problems in case of missing family models.

We believe, that we are not born as mothers (parents), we are becoming mothers and that during this process the family needs a facilitation as much as in others (apparently crucial) life  stages.

The particularity of our work is in the uniqueness of the moment in which we are meeting the becoming parents, during our courses, but mostly in accompanying (doulas) by the delivery and in nursing and baby care counseling.

We try to assist and accompany the parent in finding their own way. The mother's doubts of her role are mirrored in her relationship to her child, her partner and in the atmosphere of the family.

On the other hand, the safe environment is crucial to both parents in the understanding of their new feelings and needs, in the increasing of self-conscience and satisfaction in their role.

JANA LEDNICKÁ, LUCIA LENICKÁ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného 25, 831 53, Bratislava, Slovenská republika, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Hranice v psychoterapii a poradenstve: Prístup zameraný na človeka v práci s deťmi a adolescentmi

Príspevok sa zameriava na tému hraníc v psychoterapii a poradenstve v PCA v práci s deťmi a adolescentmi a zasadzuje ju do širšieho kontextu práce s hranicami v psychoterapii. Vychádzajúc z odbornej literatúry aj vlastnej praxe autorky navrhujú vlastnú definíciu hraníc. Prezentujú rozdiel medzi prekračovaním a násilným narušeniam hraníc v psychoterapii a poradenstve. Ponúkajú pohľad na tému hraníc z hľadiska filozofie PCA a špecifík práce s deťmi a adolescentmi. Bližšie sa venujú zadávaniu hraníc v hrovej terapii zameranej na dieťa, dôvodom, spôsobom a situáciám, v ktorých sa hranice zadávajú. Dávajú do súvislosti hranice a zachovávanie dôvernosti pri práci s adolescentmi a ich rodičmi. Na záver ukazujú možnosti práce s emóciami v súvislosti s hranicami a príklady práce z hranicami z psychoterapie detí a adolescentov.

Kľúčové slová: hranice, psychoterapia zameraná na človeka, deti a adolescenti, hrová terapia, emócie

Title: Boundaries in Psychotherapy and COUNSELING: Person-Centred Approach with Children and Adolescents

An article focuses on a boundary issue in psychotherapy and counseling in PCA with children and adolescents and puts it into the wider context of boundary management in psychotherapy. Based on scientific literature and own practice, the authors suggest their own definition of boundaries. They present the difference between boundary crossing and boundary violations in psychotherapy and counseling. They offer a view of boudary issues from the standpoint of PCA and the specificities of working with children and adolescents. Closely they look to limit setting in the child-centred play therapy, to reasons, methods and situations, in which the limits are set. They make connection between boundaries and keeping confidentiality when working with adolescents and their parents. Finally they show possibilities of working with emotions in regard to the boundaries and the examples of boundary management in child and adolescent pychotherapy.

Key words: boundaries, person-centred psychotherapy, children and adolescents, play therapy, emotions

PhDr. DANIELA ŠIFFELOVÁ, Katedra Psychologie,  FF UK Praha , Janského 2193/78, 155 00 Praha 5, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Vztah jako základní aspekt bytí člověkem

V příspěvku představuji rozvíjející se koncepci PCA jako tzv. vztahové terapie, která nabízí alternativní pohled na povahu člověka a roli vztahu v procesu terapie.  Poukazuje na vztahovost a potřebu sounáležitosti jako na jednu ze základních charakteristik člověka a vnímá vztah jako důležitý předpoklad autentického bytí. Tato koncepce nepředstavuje nový terapeutický přístup či nové metody terapeutické práce, ale pomáhá lépe porozumět dynamice a složitosti lidské povahy. Novým jazykem formuluje původní Rogersovy myšlenky a zdůrazňuje tak zásadní potenciál na člověka zaměřené psychoterapie nabídnout terapeutické setkání nesmírné léčivé kvality.

Kľúčové slová: povaha člověka, setkání, terapeutický vztah, vztahovost, vztahová terapie

Title: Relationship as the basic aspect of being a person     

The paper presents the relational therapy as a new concept in the PCA that offers an alternative view on human nature and the role of the relationship in the process of therapy. It shows the need for relating and engagement as one of the basic characteristics of a person, and it sees the relationship as an important condition for authentic being. This concept doesn't introduce a new therapeutic approach or new methods of therapy, but it helps to understand better the dynamics and complexity of human nature. It formulates Rogers's original ideas in a new way and thus emphasizes the potential of the person-centred therapy to offer a special healing encounter.

Key words: Human nature, encounter, therapeutic relationship, relational therapy

Mgr. MARTA ŠPALEKOVÁ, súkromná prax, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Mgr. KATARÍNA KARASZOVÁ, súkromná prax, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Motivačné rozhovory

Motivačné rozhovory sa zameriavajú na explorovanie a riešenie ambivalencie. Ide o metódu, ktorá vychádza z toho, že ľudia sa nachádzajú v rôznych štádiách pripravenosti na zmenu. Špecifikom tejto metódy je, že nedostáva klienta do zbytočných intrapersonálnych rozporov, pretože nevnucuje zmeny, ktoré nie sú v súlade s aktuálnym emočným nastavením klienta. Motivačné rozhovory vychádzajú z toho, že expertom je klient a on hľadá v sebe možné zdroje k svojej autonómii. Príspevok sa venuje zložkám motivácie - chcieť zmenu, byť schopný spraviť zmenu, byť pripravený na zmenu a mať silu vykonať zmenu. Taktiež sa v príspevku venujeme odporu, jeho včasnej diagnostike a technikám, ako s ním narábať, ak je prítomný u klienta.

Kľúčové slova: motivácia, ambivalencia, zmena, odpor, konfrontácia.

The title of the presentation: Motivational interviewing

Motivational interviewing is aimed at exploration and resolution of the client's ambivalence. This method assumes that people are at different stages of readiness for change. Motivational interviewing helps the client not to get into unnecessary intrapersonal conflicts as it avoids   imposing changes externally that are not in accordance with the client's actual inner state. In motivational interviewing the client is considered as an expert on his/her life and he/she is accompanied by the therapist while using his/her own resources in searching for his/hers autonomous solutions. The article discusses several aspects of the client's motivation such as: "I want to change", "I am able to change", "I am ready for  change" and "I am strong enough to implement the change". In addition the paper is also devoted to the issue of the client's resistance, its early diagnostics and techniques of how to handle it.

Key words: motivation, ambivalence, change, resistance, confrontation.

JANA ŠPÁNIKOVÁ, Pedagogická fakulta UK Bratislava  - KLP, ul.Šoltésova 4, 811 06 Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Kaučing a supervízia v PCA, porovnanie s inými prístupmi a multikulturalitou

Supervízia a kaučing napomáha k rozvoju osobného a pracovného potenciálu človeka,  v pomáhajúcich či riadiacich profesiách predstavuje systematické sprevádzanie, podporu, facilitáciu, vzdelávanie. Autorka v príspevku poskytne skúsenosť z dvojročného medzinárodného Grundtvig projektu ESCME v rokoch 20009 -20011 (Vzdelávanie supervízorov a kaučov pre multikultúrnu Európu) v ktorom bol stred rôznych kultúr sa zároveň stret rozličných psychoterapeutické prístupy (PCA- Getstalt- Systemicky).

Klúčové slová: profesionálna podpora, supervízia, kaučing, mutikultúrne projektové partnerstvo, rozdielnosť prístupov.

The title of the presentation: PCA coaching and supervision, comparison with other approaches and multiculturality

Supervision and coaching is helpful in development of personal and working potential in human being, and it involves systematic guidance and support in helping or managing professions, facilitation of education, as well. Author offers her experience from two years long international Grundtvig project ESCME during 2009 - 2011 (Education of supervisors and coaches for multicultural Europe), in which various cultures and various psychotherapeutic approaches met together (PCA- Gestalt- Systemic).

Key words: professional support, supervision, coaching, multicultural project partnership, difference among apporaches.

JANA ŠPÁNIKOVÁ, Pedagogická fakulta UK Bratislava  - KLP, ul.. oltésova 4, 811 06 Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Humanistikcký prístup k rodine a v terapii

Príspevok sa zaoberá  eklektickým využitím dvoch humanistických prístupov pri sprevádzaní rodiny - prístupom PCA a prístupom Rodinnej terapie V.Satirovej. Práca na rodinnej mape umožňuje odkrývať vzťahy, príčiny a súvislosti vývoja vlastnej rodiny. Tento prístup má využitie v individuálnej psychoterapii, v supervízii ale aj pri výučbe či tréningu pomáhajúcich profesií.

Klúčové slová: rodinná mapa, humanistické prístupy, liečebná pedagogika, rodinný životný cyklus, tvorba mapy a možnosti využitia 

The title of the presentation: Work with a family map

This paper addresses eclectic use of two humanistic approaches to guiding families- the Person-Centered Approach and Virginia Satir Model. The work with the family maps allows to discover relationships, reasons of realations in the development in the family of origin. This approach is useful in individual psychotherapy, in supervision, and also in teaching or training in helping professions.

Key words: humanistic approaches, treatment pedagogy, life cycle in the family, creating the maps and possibilities of their use 

Mgr. ZUZANA TATÁROVÁ - Súkromná anglická kôlka Benjamín Pezinok, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Filiálna terapia - aktívna účasť rodiča v terapii dieťaťa.                       

Vo svojom príspevku by som sa chcela zamerať na dôležitosť zapojenia rodiča do terapie dieťaťa. Jedna z možností aktívnej účasti rodiča na terapii svojho dieťaťa je filiálna terapia - tréning rodičovských zručností. Okrem vlastných skúseností z využívania filiálnej terapii na Slovensku, chcem v stručnosti spomenúť aj výsledky niekoľkých najnovších štúdií v oblasti filiálnej terapii z USA. V diskusii by som rada otvorila tému potrebného vzdelania pre vykonávanie filiálnej terapie so skupinami rodičov, ale aj robenie výcvikov pre ďalších odborníkov v danej téme.

Kľúčové slová: filiálna terapia, rodič, dieťa, terapia hrou, vzťah

Title: Filial Therapy - Parent's Active Participation in Child's Therapy.

In my contribution, I would like to focus on the importance of involving parent into the child's therapy. Filial therapy - Child Parent Relationship Therapy is one of the options of parent's active participation in his/ her child's therapy. I would like to talk about my own experience from using filial therapy in Slovakia and briefly mention also outcomes of current studies in the field of filial therapy in USA. Finally I want to discuss opinions about the minimum education and training needed for doing filial therapy with group of parents but also for educating other professionals in this area.

Keywords: filial therapy, parent, child, play therapy, relationship

PhDr. IVAN VALKOVIČ - ÚPSVAR  Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Názov príspevku: Nepodmienený pozitívny pohľad a hodnotiaci prístup v PCA

V príspevku sa zaoberám 1) prekladom pojmu unconditional positive regard a niektorým dôsledkom, ktoré z úvah o tomto pojme vyplývajú: 2) ako je nemožnosť nehodnotiť, ale možnosť hodnotiť pozitívne a 3) charakteristike takto poňatého prístupu k psychoterapii a ľuďom vôbec.

Title: Unconditional positive reagard and judgemental approach in PCA

I discuss 1) translation of the term Unconditional Positive Regard into SLlovak language and several implications of considerations on this concept: 2) as impossibility not to judge, but possibility to have a positive regard and 3) quality of such understood approach to psychotherapy and to people generally.

PCA INŠTITÚT ISTER

Muráň 210
049 01 Muráň


Tel.: +421 908 915 958
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.pcaister.sk

PCA Inštitút Ister © 2018