PCA INŠTITÚT ISTER - Person-Centered Approach Institute

6. česko-slovenské sympózium PCA v Bratislave & workshop (21.-23.5.2015)

DIEŤA A JEHO RODINA

V májových dňoch (21. – 23. 5.2015) sa konalo v Bratislave už 6. Česko-slovenské sympózium PCA, tentoraz venované dieťaťu a jeho rodine. Túto tému zvolil prípravný výbor zložený z predstaviteľov PCA Inštitútu Ister (PhDr. Lýgia Bátovská, Mgr. Lucia Lenická, Mgr. Katarína Maťová, Mgr. Hana Celušáková, Mgr. Anna Kočibálová), Inštitútu terapie hrou (Mgr. Zuzana Tatárová), neštátneho zdravotníckeho zariadenia Teraviva (PaedDr. Jana Špániková) a občianskeho združenia Coachingplus (PhDr. Ivan Valkovič) preto, že chcel pokračovať v tradícií stretnutí absolventov a frekventantov výcvikov v prístupe zameranom na človeka (PCA) a sympózií zameraných na terapiu detí, pre ktorú viacerých z nás nadchol profesor Garry Landreth, ktorý prišiel na naše predošlé bratislavské sympózium. Tentoraz k nám už Garry pre svoj pokročilý vek nepricestoval, odporučil nám však svojho žiaka Dr. Daniela Sweeneyho.

Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými

Tak sa nazýval dvojdňový workshop dr. Sweeneyho pred sympózium. Dr. Sweeney sa počas svojej prezentácie venoval nasledovným témam: Skupinové poradenstvo, špecifiká skupinového poradenstva, výber klientov do skupiny, Špecifiká vekovej skupiny adolescentov a mladých dospelých, najčastejšie problémy, Základné definovanie expresívnej terapie, ciele, podmienky, špecifiká, Skupinová terapia hrou s adolescentmi, jej špecifiká, výhody a nevýhody (vo štvrtok 21.5.2015) a Arteterapia v skupine adolescentov a mladých dospelých, techniky, možnosti využitia, Sandtray terapia v skupine adolescentov a mladých dospelých, techniky, možnosti... (piatok 22.5.2015).

V piatok o 14:00 predniesol ešte prednášku Terapia vzťahu rodiča a dieťaťa: Intervencia pre rodiny a rodičov v rozličných kultúrach založená na faktoch, čím zahájil samotné sympózium, ktoré sa potom nieslo už v duchu referátov a výmeny skúseností kolegýň a kolegov „rogeriánov“ a blízkych disciplín.

V piatok popoludní predniesli svoje príspevky:

Sheila Haugh: Vývoj perspektív a tém v teórii PCA

Sheila už tradične predniesla príspevok, v ktorom sa zamýšľala nad samotnými základmi prístupu a posunmi paradigmy v ňom od newtonovského až po procesno-vzťahový svetonázor a všetkých kľúčových predstaviteľov PCA po smrti Rogersa, ako sú Schmid, Mearns a Cooper, Thorne a Bowenová, Joseph, Murphy a Cramer, Proctorová, Ellingham a Neville, Kriz, Seeman, Wyattová, Keysová, Greenberg.

Willi Roes: Prežívanie priestoru v PCA

V tejto prezentácii ponúkol pohľad na PCA z nového uhla pohľadu: vzťah bez cieľov, direktívnosti, ale úplnej prítomnosti cez optiku prežívania správneho priestoru. PCA terapeut ponúka špecifický priestor, v ktorom môže byť klient bližšie k sebe. Túto klímu charakterizuje psychická, telesná a duchovná šírka. Tento široký priestor možno využiť v terapii hrou, starostlivosti o dieťa doma, telovej terapii PCA a v párovej terapii.

Pénzesová Eva a Andrea Lánczosová: Rovesnícka mediácia na báze NVC (non-violent communication)

Eva a Andrea prispeli živou akciou o mediácii medzi rovesníkmi na základe nenásilnej komunikácie, čo je prístup Rogersovho nasledovníka Marshalla B. Rosenberga, ktorý mimochodom krátko pred sympózium ukončil svoju pozemskú púť. Cieľom vyučovania rovesníckej mediácie na základe metódy nenásilnej komunikácie je vytvárať zručnosti riešenia konfliktov u detí (hlavne na I. stupni ZŠ). Tento spôsob umožňuje konflikty riešiť rýchlo, medzi sebou (neskôr aj bez pomoci dospelej osoby), bez násilia a vyjadrením dôstojnosti k sporným stranám. Ukazuje sa, že ak vytvárame zručnosti a kultúru riešenia konfliktov u detí, tvoríme tým pevný základ pre vytváranie kultúrnej dospelej spoločnosti, s vysokou emocionálnou inteligenciou.

Mgr. Katarína Franeková, PhDr. Hana Smitková, PhD.: Afirmatívny prístup v skupinovej práci s LGBT klientmi/kami v kontexte PCA

Téma workshopu vychádzala zo skúseností autoriek s využitím PCA prístupu v encountrových skupinách pre gejov/lesby/bisexuálnych a transrodových ľudí. Rámcom skupinovej práce je PCA v spojení s afirmatívnym prístupom špecifickým v uplatnení s LGBT klientmi a klietkami. Tento prístup o.i. považuje homo/bi/transfóbiu za signifikantnú premennú, ktorá je kontraproduktívna v procese sebaautualizácie a stávaním sa plne fungujúcim človekom.

Workshop kombinoval didaktickú a zážitkovú formu s cieľom priniesť, prípadne prehĺbiť poznatky využiteľné v poradenskej práci s LGBT klientelou reprezentujúcou široké spektrum sexuality a rodu.

Piatok večer

Piatok sme sa večer stretli na neformálnom spoločenskom raute, čo bola dobrá príležitosť vidieť sa aj s tými kolegami a kolegyňami, s ktorými sme sa už niekoľko rokov nevideli, lebo nás cesty života zaviedli po skončení spoločného výcviku niekam inam. Tu sa naše cesty opäť na chvíľu stretli a mohli sme si povedať, čo nového alebo zaspomínať na to staré. Vďaka Kataríny Maťovej, ktorá zabezpečila lahodné občerstvenie, bola nie len duša ale i telo nasýtené.

Sobota bola venovaná praktickým workshopom a príležitosť vystúpiť využili:

Katarína Franeková a Hana Smitková: Afirmatívny prístup v skupinovej práci s LGBT klientmi/kami v kontexte PCA, kde rozvinuli včerajšiu prezentáciu do konkrétnejšej praxe.

Katarína Maťová: Smútenie detí. Katka pracuje v hospici Plamienok, takže má dostatok smutných skúseností, či skúseností so smútkom, o ktoré sa tu podelila.

Naďa Grosamová : Bilingvální výuka na běžné základní škole. Naďa založila v Prahe škôlku, ktorá využíva prvky PCA pri jazykovej výchove detí predškolského veku a už rozšírila svoje pôsobenie aj na deti trochu staršie, ktoré chodia do školy.

Ivan Valkovič a Vladimír Hambálek: Humanistické a systemické východiská pri práci s rodinou ako celkom. Ivan s Vladom tradične porovnali viaceré (tentoraz dva) prístupy k práci s rodinou: systemické intervencie pri práci s rodinou a porovnali ich so stratégiami, o ktoré sa opierajú humanistické prístupy. Účastníci zažili ukážku práce s celou rodinou; čo ich zaujalo.

Zuzana Tatárová: „Spolupracujúci rodič“ – dôležitá súčasť terapeutickej práce s deťmi. Zuzka vie, o čom hovorí, pretože na Slovensku už zrejme najdlhšie robí PCA terapiu hrou u detí a filiálnu terapiu, pri ktorej sa rodičia hrajú s deťmi, najprv v terapeutkinej herni a potom aj doma. V čase, keď štatistiky ukazujú, že rodičia sa rozprávajú s deťmi v priemere 7 minút denne je herná polhodinka týždenne obrovská vec.

Hana Celušáková a Mária Kopčíková: Pôrod ako slepé miesto v terapeutickej a poradenskej práci. Venovali sa téme reprodukčného zdravia ako dôležitého faktoru formovania počiatočnej rodičovskej skúsenosti a sebavedomia. Pôrod, aj keď jeho priebeh zásadne vstupuje do vývoja /oslabenia rodičovských kompetencií, je často slepým miestom v terapeutickej a poradenskej práci s  rodinou / dvojicou matka - dieťa.

Lygia Bátovská : Bez slov pre pocity – alebo „Ja neviem“ v tomto WS predstavila prácu s „Familienbrett“, - (Rodinnou doskou) ktorá jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi do vhľadu svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Pomáha pri metakomunikácii vzťahov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života so sprievodným terapeutickým efektom.

Vlado Hlavenka & Gaba Langošová facilitovali dnes už sa dá povedať „tradičný“ encounter

A na záver sympózia sa k nim pridali všetci ostatní, čo ešte ostali a uzavreli podujatie tiež ako jedna veľká Encountrová skupina

A tu sú ohlasy účastníkov, ktoré zozbierala Katka Maťová pomocou hodnotiaceho dotazníka:

 1. Aké boli vaše očakávania od workshopu pred sympźiom?
 • Oceňujem druhý deň – venoval sa téme expresívnych techník a adolescentom a bol praktický. Prvý deň nenaplňoval tému workshopu.
 • Workshop ma nadchol, užitočný, inšpirujúci, pána Sweeneyho sa oplatí vidieť. Veľa vecí bolo pre mňa prínosných, myslím, že naplnil moje očakávania, som rada, že som bola.
 • Očakávala som predstavenie techník využiteľných v terapii hrou, s predstavenými technikami som spokojná.
 • Prínos do praxe. Bola som úplne spokojná.
 • Moje očakávania sa priebežne plnili.
 • Očakávala som zhruba to, čo som mala možnosť počuť. Obdivujem skvelé organizačné zaistenie.
 • Získať prehľad o možnostiach práce s dospievajúcimi. Áno, bola som spokojná.
 • Bola som zvedavá na konkrétne aktivity ako pracovať s adolescentami, ako sa vysporiadať s konkrétnymi situáciami.
 • Očakávala som workshop, nebola som spokojná. Dostali sme prednášku, ktorá bola síce zaujímavá, ale obsahovala mnoho toho, čo sme vedeli a veľmi málo súvisela s názvom.
 • Nové inšpirácie, podnety. Bola to viac forma prednášky a nie workshopu, malý priestor bol pre účastníkov – viac nás vtiahnuť a viac vecí si vyskúšať, viac zážitku na sebe.
 • Čakala som, že sa niečo nové dozviem nielen z teórie, ale aj praxe + niečo si odskúšam na sebe, nie som spokojná úplne, ale rozumiem, že keď sú tu aj neznalí veci, tak to bolo takto.
 • Očakával som viac ukážok, kazuistík, nejaké nácviky (na konci bolo ;), ukážka nejakej hry, facilitácie. Asi som nebol úplne spokojný.
 • Očakávania: dozvedieť sa viac o práci s traumou v rámci expresívnej terapie, ako pomôcť deťom spracovať traumatické skúsenosti. Čiastočne zodpovedané, dotkli sme sa tejto témy okrajovo.
 • Úplne úprimne, som nadšená. Je to persona, úplne kompetentná, s odovzdaním metód playtherapy. Veľmi ma oslovil.
 1. V čom bol pre vás najväčším prínosom?
 • Techniky a praktická ukážka.
 • Prednášajúci na úrovni – odborný, kompetentný, skúsený v oblasti, o ktorej prednášal, taktiež spôsob, akým prednášal bol zaujímavý a pútavý.
 • Zaujímavá téma traumy, myslím, že to bolo pre mňa najzaujímavejšie, tiež techniky, ktoré môžeme voliť v terapii, skvelé bolo, keď som počula o možnostiach práce s bábkami, to som doteraz nevedela.
 • V skúsenostiach lektora.
 • Praktické metódy práce s dieťaťom (nevadí, že sme všetko neskúšali, viac som si odniesla).
 • Inšpirácia do praxe.
 • Nové nápady.
 • V praktických ukážkach, kazuistikách klientov, konkrétnych radách ako pracovať, čo urobiť a čo je nevhodné.
 • Veľmi ma potešil svieži preklad, už dlho som takú dobrú úroveň tlmočenia nezažila ;)
 • Nebol to workshop. Prínos má v rozšírení obzorov.
 • Uvedomiť si, že toho viem pomerne dosť ;)
 • Že som sa mohla oboznámiť s prácou ďalšieho skúseného terapeuta, inšpirácia pre moju prácu – pieskovisko.
 • Niektoré intervencie a vety mi pomohli odpovedať si na niektoré profesné otázky. Bolo výborné občerstvenie.
 • Dozvedela som sa viac o spôsoboch práce s klientmi, ktoré som nepoznala (sandtray), nové zaujímavé tipy na techniky + aj odskúšanie si práce v skupine ako účastník.
 • V prepojení teórie s praxou. Je pre mňa dôležité, že šiel do hĺbky a nepodľahol tlaku na výkon. Konkrétne techniky – vzhľadom k tomu, že školím bazálne terapeutické techniky, musí sa stále opakovať základ a z neho stavať dom. Inak je to „plytké“ a povrchné, pre mňa „hot dog“ kurz, na ten neprídem ;)
 1. V čom najmenší?
 • Prvý deň mal inú tému ako bolo inzerované.
 • O terapii hrou (už som tieto veci vedela z výcviku, ak by bola požiadavkou znalosť AJ, nemusel by byť tlmočený + bolo by to pružnejšie (väčšina AJ vie)
 • Vadilo mi, že výklad nie je viac interaktívny a je málo štrukturovaný. Pripadá mi, že bol zároveň dosť povrchný, veľa nového som sa nedozvedela. Zároveň ma mrzelo, že nebolo veľa príležitostí ku kontaktom s ostatnými.
 • Príliš málo priestoru pre diskusiu po praktických ukážkach, súvisí s veľmi veľkým počtom účastníkov, málo praktických ukážok a zážitkovej formy.
 • Veľa teórie, priveľa obrázkov miniatúr.
 • Nebol to workshop. Prednáška bola drahá.
 • Jedine, že nás Daniel málo vťahoval do procesu svojej prednášky.
 • Informácie, ktoré som už vedela, príliš teoretické, veľké množstvo ľudí.
 • Zbierka miniatúr ;) veľa času tomu bolo určené. Taktiež som mal chaos v interakciách či ide o PCA alebo psychoanalýzu. Veľa textu a slidov.
 • Základy a princípy hrovej terapie poznám, takže táto časť bola pre mňa opakovanie, aj keď bolo užitočné miestami prepojenie na konkrétnu prácu s deťmi.
 • V neúcte k lektorovi a usporiadateľovi. Je úžasné môcť sa učiť od iných typov a smerov playtherapie.
 1. Ktoré témy by boli pre vás zaujímavé na budúcom workshope?
 • Individuálna práca s adolescentom.
 • Akékoľvek, ktoré by mali nejaké prepojenie s praxou.
 • Ešte viac by som bola zvedavá na jednotlivé „techniky“ – nakoniec som ich získala ;)
 • Terapia hrou v zážitkových skupinách, príp. praktické (názorné) využitie terapie hrou (príp. techník).
 • Skupinová práca s deťmi, filiálna terapia.
 • Školské poradenstvo, poruchy správania, práca s rodinou.
 • Príklady z praxe.
 • Viac o rodinnej terapii – konkrétne z praxe. Napr. Lygia Bátovská a jej rodinná doska.
 • Využitie pieskoviska – práca s ním ešte viac, práca s deťmi v skupine - v herni.
 • Viac do hĺbky práca s traumatizovanými klientmi, rodinami, pármi (moja cieľová skupina).
 • Práca s rodinou, využitie PT v náhradnej rodinnej starostlivosti.
 1. Ako by sme mali organizovať budúci workhop, aby bol pre vás prínosnejší?
 • Viac prakticky a zážitkovo. Bolo to inzerované ako workshop – to chápem ako ukážku praxe, pritom prezentoval seminárny spôsob. Ocenil by som ukážky terapie, práce lektora, možnosť vyskúšať si aj nové techniky. Je pre mňa prínosnejšie prežiť si a vyskúšať si 2 – 3 techniky ako počúvať teoretickú prednášku, ktorú si môžem prečítať sám.
 • Súčasný workshop sa mi zdal dostatočné prínosný.
 • Zážitkovo.
 • Rovnako (nečitateľné podobná v nečitateľné téma nečitateľné PTI/PCA prístupu)
 • Aby sa toľko nesedelo.
 • Menej výkladu, viac ukážok a príležitostí k diskusii. Privítala by som simultánne tlmočenie, ale chápem, že to nie je reálne, počuť všetko 2x je dosť únavné.
 • Menej účastníkov, viac zážitková forma.
 • Organizácia bola na 1* - priestory, čas, prezentácie, promptné vybavenie požiadaviek, flexibilita...
 • Menej ľudí, zorganizovať workshop, teóriu prepletať so sebaskúsenosťou. Menšia skupina, aby to mohlo byť viac zážitkové.
 • Ešte mi chýbal časový harmonogram, inak si cením organizáciu, chaos v tom, čo sa práve preberá, chýbanie niektorých vecí.
 • Organizácia bola excelentná. Väčší priestor na otázky. Zvoliť konkrétnu expresívnu techniku a cez kauistiku prejsť. Nechať väčší priestor interakcii s účastníkmi.
 • Viac praktických ukážok a ochutnávok.
 • Som spokojná, uvoľnite sa ;)
 1. Využili by ste príležitosť zúčastniť sa podobného workshopu?
 • Áno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (záleží ale tiež na cene, bola pomerne vysoká), 8 (nie kvôli miestu – ďaleko od bydliska, nie kvôli vysokej sume za workshop), 9, 10 (ale s iným lektorom – slovenským), 11 (ale potrebovala by som viac praktických vecí, aj ukážky, aj na sebe, možno menší počet ľudí), 12, 13 (rozhodne, kedykoľvek prídem z Phy);
  Áno celkovo 13x
 • Nie 1 – názov a anotácia nesúvisela s tým, čo sme tu zažili.
 • Možno, ak by šlo o iný typ workshopu.
 1. Ďalšie komentáre a poznámky
 • Ďakujem za výbornú organizáciu.
 • Veľmi dobrá organizácia! Ďakujem.
 • Boli sme príliš pasívni, možno viac dynamiky, striedať viac prednášanie a praktické ukážky.
 • Nenazývať prednášku workshopom, za prednášku by som 130 Euro nezaplatila.
 • Aj českí a slovenskí terapeuti by mohli robiť nejaké workshopy – aj oni majú čo dať!!!
 • Ďakujem za túto možnosť. Š. Francírková
 1. Aké boli vaše očakávania od samotného sympózia?
 • Chcela som sa stretnúť s ľuďmi, ktorí využívajú rovnaký prístup a uvažujú podobne, zdieľať skúsenosti a dostať nové impulzy. Bola som spokojná. Super ;) V podstate žiadne, tešila som sa. Áno (bola som spokojná) Očakávania som nemala žiadne, ale ak by som niečo očakávala, bolo by to naplnené na 120%, čo sa v skutočnosti aj stalo. Výborná organizácia, skvelá organizácia, podnetní ľudia.
 1. V čom bolo sympózium pre vás najväčším prínosom?
 • Stretnutie s ľuďmi, nové témy – teórie, spôsoby práce s deťmi.
 • Vo všetkom, videla som starých známych, niečo nové som sa dozvedela, získala kontakty.
 • Workshopy – ja mám rada praktické veci. Workshop Deti a smútenie Katka Maťová.
 • Super workshopy – smútenie, filiálka. Najväčší prínos ;) prednášky Rovesnícka mediácia, Objavovanie priestoru v PCA a workshopy Smútenie detí a Bez slov pre pocity.
 1. V čom najmenší?
 • Témy, s ktorými aktuálne nerobím – LGBT – ale bolo to zaujímavé obohatenie – len sa tým aktuálne nezaoberám. Ťažko mi to takto hodnotiť.
 • Teoretická prednáška – piatková časť.
 • Prednášky.
 • V ničom.
 1. Ktoré témy by boli pre vás zaujímavé na budúcom sympóziu?
 • Komunikácia s inými prístupmi, inými odborníkmi a pod.
 • Čokoľvek.
 • Uvítala by som chyby v terapii – možno kazuistiky.
 • Viď encounter – napr. chyby terapeuta.
 • Témy týkajúce sa vzťahov.
 1. Ako by sme mali organizovať budúce sympózium, aby bol pre vás prínosnejšie?
 • Takto to bolo pre mňa v poriadku. Možno ešte viac času na zdieľanie a diskusiu.
 • Nič mi nenapadá, hlavne nech Katka robí catering ;)
 • Bolo to vynikajúce!!! Prípravný tím 1*** - ústretový, príjemný. Priestory 1*, občerstvenie 1*, pripravené materiály 1*.
 • Bolo to výborne zorganizované.
 • Organizácia bola úplne vyhovujúca. Ak bude zorganizovaný budúci ročník tak, ako tento, nemám žiadne výhrady.
 1. Využili by ste príležitosť zúčastniť sa podobného sympózia?
 • Áno 1, 2, 3, 4, 5 (aj viacerých ;)
 1. Ďalšie komentáre a poznámky
 • Sme super team! ZT

A k tomu už nie je čo dodať. Zorganizovať ďalšie sympózium bude mať na starosti česká PCA spoločnosť o dva roky, na ktorú sa môžeme už len tešiť. Veríme, že sa zase stretneme v takomto hojnom počte. Dovidenia v r.2017!

Organizačný výbor

Zaznamenal PhDr. V. Valkovič

PCA INŠTITÚT ISTER

Muráň 210
049 01 Muráň


Tel.: +421 908 915 958
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.pcaister.sk

PCA Inštitút Ister © 2018